پایگاه منسجم تیم هنری(ندا)
تاریخ : جمعه 8 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

بخش نامه داخلی تیم هنری

بسمه تعالی

-سرپرستها طبق چشم انداز ترسیم شده برای کمیته ی هنری فعالیتها وطرحهایشان را تنظیم میکنند.

-مسئولین وسرپرستهای هرکارگروه برای بخش وکار گروه مربوطه ی