پایگاه منسجم تیم هنری(ندا)
تاریخ : شنبه 5 بهمن 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا

جلسه هنری ن.د.ا در تاریخ4/11/1392

موضوع جلسه:همکاری تیم های هنری ندا بانشریات سرک وهمصنفی "دانشجویان افغانستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی"

شرح :

طی گفتگوهای مسئول هنری ندا با مدیرمسئولان 2نشریه ی فوق جناب اقای مرتضی حیدری وجنای آقای افتخاری ،بنا شد کمیته ی هنری ندا

با این نشریات همکاری داشته باشد در این شماره.

در این جلسه 2تیم برای همکاری با نشریات سرک وهمصنفی با موضوعاتی علمی-تحقیقی-هنری مهیا گشت.

وهر یک از اعضا مسئولیتی مکمل هم تیمی خود را ب عهده گرفت.

امید است تا پایان بهمن ماه طرح های ناب هنری را برای این نشریات ارسال نماییم.
می توانید دیدگاه خود را بنویسید